Archives for 

Aminoglycosides

Tobramycin , Dexamethasone

 • Tobramycin , Dexamethasone
 • Tagged with 

  Kanamycin

 • Kanamycin
 • Tagged with 

  Gentamicin

 • Gentamicin
 • Tagged with 

  Amikacin

 • Amikacin
 • Tagged with 

  Sisomicin

 • Sisomicin
 • Tagged with 

  Tobramycin

 • Tobramycin
 • Tagged with 

  Streptomycin

 • Streptomycin
 • Tagged with 

  RIFOBACIN 5ML 0.3,0.04;%;ML

 • RIFOBACIN 5ML 0.3,0.04;%;ML
 • RIFOBACIN 2ML 40MG/ML

 • RIFOBACIN 2ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  RIKARAS 1-Jan 100/250;MG

 • RIKARAS 1-Jan 100/250;MG
 • Tagged with 

  RIKARAS 1 500MG

 • RIKARAS 1 500MG
 • Tagged with 

  REOKIN V. 500MG

 • REOKIN V. 500MG
 • Tagged with 

  REBREX 5GM N.I.

 • REBREX 5GM N.I.
 • Tagged with 

  REBREX 5ML N.I.

 • REBREX 5ML N.I.
 • Tagged with 

  RANICIN V. 100/250;MG

 • RANICIN V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  RANICIN V. 500MG

 • RANICIN V. 500MG
 • Tagged with 

  RADIX-G V. 80MG/2ML

 • RADIX-G V. 80MG/2ML
 • Tagged with 

  QUADRISAN 5/15;G N.I.

 • QUADRISAN 5/15;G N.I.
 • PULCIN 2ML V. 80MG/2ML

 • PULCIN 2ML V. 80MG/2ML
 • Tagged with 

  PROMYCIN 1ML 20MG/ML

 • PROMYCIN 1ML 20MG/ML
 • Tagged with 

  PROMYCIN 2.5ML 60MG/2.5ML

 • PROMYCIN 2.5ML 60MG/2.5ML
 • Tagged with 

  PROMYCIN 2ML 80MG/2ML

 • PROMYCIN 2ML 80MG/2ML
 • Tagged with 

  PROGEN 10ML 0.3%W/V

 • PROGEN 10ML 0.3%W/V
 • Tagged with 

  PROCIN 2/2;ML 100/250;MG

 • PROCIN 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  PROCIN 2ML 500MG

 • PROCIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  PRIMICIN 2/2;ML 20/80;MG/ML

 • PRIMICIN 2/2;ML 20/80;MG/ML
 • Tagged with 

  PRIMICIN 3ML 0.3%W/V

 • PRIMICIN 3ML 0.3%W/V
 • PRIMIKACIN V. 100/500;MG

 • PRIMIKACIN V. 100/500;MG
 • Tagged with 

  PFITOB 25 V. 0.3,0.02;%

 • PFITOB 25 V. 0.3,0.02;%
 • PFITOB-D 25 V. 0.1,0.3,0.02;%

 • PFITOB-D 25 V. 0.1,0.3,0.02;%
 • PARK 1-Jan 100/250;MG

 • PARK 1-Jan 100/250;MG
 • Tagged with 

  PARK 1 500MG

 • PARK 1 500MG
 • Tagged with 

  ORKACIN 1 100MG

 • ORKACIN 1 100MG
 • Tagged with 

  ORKACIN 1 250MG

 • ORKACIN 1 250MG
 • Tagged with 

  ORKACIN 1 500MG

 • ORKACIN 1 500MG
 • Tagged with 

  OPTIGEN 5ML 0.3,0.02;%

 • OPTIGEN 5ML 0.3,0.02;%
 • OMNIKACIN 2ML 100MG

 • OMNIKACIN 2ML 100MG
 • Tagged with 

  OMNIKACIN 2ML 250MG

 • OMNIKACIN 2ML 250MG
 • Tagged with 

  OMNIKACIN 2ML 500MG

 • OMNIKACIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  OMIKIN V. 100/250;MG

 • OMIKIN V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  OMIKIN V. 500MG

 • OMIKIN V. 500MG
 • Tagged with 

  OCUTOB 5ML 0.30%

 • OCUTOB 5ML 0.30%
 • Tagged with 

  OCUTOB-D 5 ML 0.1,0.3;%

 • OCUTOB-D 5 ML 0.1,0.3;%
 • OBRA 5ML 0.3,0.01;%

 • OBRA 5ML 0.3,0.01;%
 • OBRA 3G 0.3,0.5;%

 • OBRA 3G 0.3,0.5;%
 • OBRA-D 5ML 0.1,0.3;%

 • OBRA-D 5ML 0.1,0.3;%
 • OBRA-F 5ML 0.1,0.3,0.02;%

 • OBRA-F 5ML 0.1,0.3,0.02;%
 • OBRASONE 5ML 0.1,0.3,0.01;%

 • OBRASONE 5ML 0.1,0.3,0.01;%
 • OBRIN 5 ML 0.30%

 • OBRIN 5 ML 0.30%
 • Tagged with 

  NUGENTA AMP. 40MG/2ML

 • NUGENTA AMP. 40MG/2ML
 • NOVAMIC V. 100/250;MG

 • NOVAMIC V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  NOVAMIC V. 500MG

 • NOVAMIC V. 500MG
 • Tagged with 

  NOVACIN 2/2;ML 100/250;MG

 • NOVACIN 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  NOVACIN 2ML 500MG

 • NOVACIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  NOSOMIK 1 100MG

 • NOSOMIK 1 100MG
 • Tagged with 

  NOSOMIK 1-Jan 250,500;MG

 • NOSOMIK 1-Jan 250,500;MG
 • Tagged with 

  NISKACIN 1 500MG

 • NISKACIN 1 500MG
 • Tagged with 

  NIMICIN 1 100MG

 • NIMICIN 1 100MG
 • Tagged with 

  NIMICIN 1-Jan 250/500;MG

 • NIMICIN 1-Jan 250/500;MG
 • Tagged with 

  NIK V. 100/500;MG

 • NIK V. 100/500;MG
 • Tagged with 

  NIKA V. 100/500;MG

 • NIKA V. 100/500;MG
 • Tagged with 

  NICIN 2ML/2ML 100/250;MG

 • NICIN 2ML/2ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  NICIN 2ML 500MG

 • NICIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  NICAKIM V. 100/250;MG

 • NICAKIM V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  NICAKIM V. 500MG

 • NICAKIM V. 500MG
 • Tagged with 

  NIACIN V. 100/250;MG

 • NIACIN V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  NIACIN V. 500MG

 • NIACIN V. 500MG
 • Tagged with 

  NEOKANYN V. 1000MG

 • NEOKANYN V. 1000MG
 • Tagged with 

  NEOKANYN V. 500MG

 • NEOKANYN V. 500MG
 • Tagged with 

  NEOKANYN V. 750MG

 • NEOKANYN V. 750MG
 • Tagged with 

  NEBRACIN 5ML 0.30%

 • NEBRACIN 5ML 0.30%
 • Tagged with 

  NEBRACIN 3G 0.30%

 • NEBRACIN 3G 0.30%
 • Tagged with 

  NEBRACIN 5ML 0.1,0.3;%

 • NEBRACIN 5ML 0.1,0.3;%
 • NEBRACIN-F 5ML 0.1,0.3,0.01;%

 • NEBRACIN-F 5ML 0.1,0.3,0.01;%
 • MYOKAN 2ML 100MG

 • MYOKAN 2ML 100MG
 • Tagged with 

  MYOKAN 2ML 250MG

 • MYOKAN 2ML 250MG
 • Tagged with 

  MYOKAN 2ML 500MG

 • MYOKAN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  MYKIN V. 500MG

 • MYKIN V. 500MG
 • Tagged with 

  MYCIN 10ML 40MG

 • MYCIN 10ML 40MG
 • Tagged with 

  MONOCIN V. 100MG

 • MONOCIN V. 100MG
 • Tagged with 

  MONOCIN V. 250/500;MG

 • MONOCIN V. 250/500;MG
 • Tagged with 

  MONOCIN V. 500MG

 • MONOCIN V. 500MG
 • Tagged with 

  MOD’S DREAM 5G 0.025,0.1,1,1;%;W/W

 • MOD’S DREAM 5G 0.025,0.1,1,1;%;W/W
 • MINOCIN V. 500MG

 • MINOCIN V. 500MG
 • Tagged with 

  MINAKIN 2ML 100MG

 • MINAKIN 2ML 100MG
 • Tagged with 

  MINAKIN 2ML 250MG

 • MINAKIN 2ML 250MG
 • Tagged with 

  MINAKIN 2ML 500MG

 • MINAKIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  MILAMIK 2ML 250MG

 • MILAMIK 2ML 250MG
 • Tagged with 

  MILAMIK 2ML 500MG

 • MILAMIK 2ML 500MG
 • Tagged with 

  MIKASTAR 2ML 250MG

 • MIKASTAR 2ML 250MG
 • Tagged with 

  MIKASTAR 2ML 500MG

 • MIKASTAR 2ML 500MG
 • Tagged with 

  MIKATAX 1-Jan 100/250;MG

 • MIKATAX 1-Jan 100/250;MG
 • Tagged with 

  MIKATAX 1 500MG

 • MIKATAX 1 500MG
 • Tagged with 

  MIKEP V. 100/250;MG

 • MIKEP V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  MIKEP V. 500MG

 • MIKEP V. 500MG
 • Tagged with 

  MIKOZ V. 100/250;MG

 • MIKOZ V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  MIKOZ V. 500MG

 • MIKOZ V. 500MG
 • Tagged with 

  MIKABIT 1 500MG

 • MIKABIT 1 500MG
 • Tagged with 

  MIKACIN 1 100MG

 • MIKACIN 1 100MG
 • Tagged with 

  MIKACIN 1 250MG

 • MIKACIN 1 250MG
 • Tagged with 

  MIKACIN 1 500MG

 • MIKACIN 1 500MG
 • Tagged with 

  MIKAFINE VIAL 500MG

 • MIKAFINE VIAL 500MG
 • Tagged with 

  MIKAJECT 2ML 100MG

 • MIKAJECT 2ML 100MG
 • Tagged with 

  MIKAJECT 2ML 250MG

 • MIKAJECT 2ML 250MG
 • Tagged with 

  MIKAJECT 2ML 500MG

 • MIKAJECT 2ML 500MG
 • Tagged with 

  MIKARED V. 100/250;MG

 • MIKARED V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  MIKARED V. 125MG/ML

 • MIKARED V. 125MG/ML
 • Tagged with 

  MIKARED V. 250MG/ML

 • MIKARED V. 250MG/ML
 • Tagged with 

  MIKARED 2ML V. 50MG /ML

 • MIKARED 2ML V. 50MG /ML
 • Tagged with 

  MIKARED V. 500MG

 • MIKARED V. 500MG
 • Tagged with 

  MIKAROM N.I. 100/250/500;MG

 • MIKAROM N.I. 100/250/500;MG
 • Tagged with 

  MIKASET V/V/V 100/250/500;MG

 • MIKASET V/V/V 100/250/500;MG
 • Tagged with 

  MIKASTAR 2ML 100MG

 • MIKASTAR 2ML 100MG
 • Tagged with 

  MIK 2ML V. 100MG

 • MIK 2ML V. 100MG
 • Tagged with 

  MIK 2ML V. 250MG

 • MIK 2ML V. 250MG
 • Tagged with 

  MIK 2ML V. 500MG

 • MIK 2ML V. 500MG
 • Tagged with 

  MIKA 2/2;ML 100/250;MG

 • MIKA 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  MIKA 2ML 500MG

 • MIKA 2ML 500MG
 • Tagged with 

  MIKABEST VIAL 100/250;MG

 • MIKABEST VIAL 100/250;MG
 • Tagged with 

  MIKABEST VIAL 500MG

 • MIKABEST VIAL 500MG
 • Tagged with 

  MIDAL V. 100/500;MG

 • MIDAL V. 100/500;MG
 • Tagged with 

  MICROGEN V. 80MG

 • MICROGEN V. 80MG
 • Tagged with 

  MICIN VIAL 250/500;MG

 • MICIN VIAL 250/500;MG
 • Tagged with 

  MICA 2ML 100MG

 • MICA 2ML 100MG
 • Tagged with 

  MICA 2ML 250MG

 • MICA 2ML 250MG
 • Tagged with 

  MICA 2ML 500MG

 • MICA 2ML 500MG
 • Tagged with 

  MICAMAX 2ML INJ 500MG

 • MICAMAX 2ML INJ 500MG
 • Tagged with 

  MERSTREP V. 1G

 • MERSTREP V. 1G
 • MERIGENTA 2ML 20MG

 • MERIGENTA 2ML 20MG
 • Tagged with 

  MERIGENTA 1.5ML 50MG

 • MERIGENTA 1.5ML 50MG
 • Tagged with 

  MERIGENTA 2ML 80MG

 • MERIGENTA 2ML 80MG
 • Tagged with 

  MERIGENTA 15/75;GM 0.10%

 • MERIGENTA 15/75;GM 0.10%
 • MERIGENTA 5 ML 0.30%

 • MERIGENTA 5 ML 0.30%
 • Tagged with 

  MEGAMICA 1 100MG

 • MEGAMICA 1 100MG
 • Tagged with 

  MEGAMICA 1 25MG

 • MEGAMICA 1 25MG
 • Tagged with 

  MEGAMICA 1-Jan 250/500;MG

 • MEGAMICA 1-Jan 250/500;MG
 • Tagged with 

  MEGAMIKA V. 100MG

 • MEGAMIKA V. 100MG
 • Tagged with 

  MEGAMIKA INJ.AMP. 25MG

 • MEGAMIKA INJ.AMP. 25MG
 • Tagged with 

  MEGAMIKA V. 250MG

 • MEGAMIKA V. 250MG
 • Tagged with 

  MEGAMIKA V. 500MG

 • MEGAMIKA V. 500MG
 • Tagged with 

  MEFTIK V. 100/250;MG

 • MEFTIK V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  MEFTIK V. 500MG

 • MEFTIK V. 500MG
 • Tagged with 

  MBKACIN 2 ML 250MG

 • MBKACIN 2 ML 250MG
 • Tagged with 

  MBKACIN 2 ML 500MG

 • MBKACIN 2 ML 500MG
 • Tagged with 

  MBKACIN 2ML 100MG

 • MBKACIN 2ML 100MG
 • Tagged with 

  MCI V. 100/250;MG

 • MCI V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  MCI V. 500MG

 • MCI V. 500MG
 • Tagged with 

  MAXIN V. 500MG

 • MAXIN V. 500MG
 • Tagged with 

  MALARACIN VIAL 100MG

 • MALARACIN VIAL 100MG
 • Tagged with 

  MALARACIN VIAL 500MG

 • MALARACIN VIAL 500MG
 • Tagged with 

  MALARCIN V. 100/500;MG

 • MALARCIN V. 100/500;MG
 • Tagged with 

  LYRAMYCIN 3ML 0.30%

 • LYRAMYCIN 3ML 0.30%
 • LYRAMYCIN 2ML 40MG/ML

 • LYRAMYCIN 2ML 40MG/ML
 • LYRAMYCIN TOPICAL 15G 0.10%

 • LYRAMYCIN TOPICAL 15G 0.10%
 • LUPAMIK 2ML 100MG

 • LUPAMIK 2ML 100MG
 • Tagged with 

  LUPAMIK 2ML 250MG

 • LUPAMIK 2ML 250MG
 • Tagged with 

  LUPAMIK 2ML 500MG

 • LUPAMIK 2ML 500MG
 • Tagged with 

  LEXCIN VIAL 500MG

 • LEXCIN VIAL 500MG
 • Tagged with 

  LEMICIN 1-Jan 100/250;MG

 • LEMICIN 1-Jan 100/250;MG
 • Tagged with 

  LEMICIN 1 500MG

 • LEMICIN 1 500MG
 • Tagged with 

  LEMITAX VIAL 500MG

 • LEMITAX VIAL 500MG
 • Tagged with 

  LEMITAX VIAL 250MG

 • LEMITAX VIAL 250MG
 • Tagged with 

  LEMITAX VIAL 100MG

 • LEMITAX VIAL 100MG
 • Tagged with 

  LARAMYCIN 2ML 40MG/ML

 • LARAMYCIN 2ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  LAMIKA V. 100/250;MG

 • LAMIKA V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  LAMIKA V. 500MG

 • LAMIKA V. 500MG
 • Tagged with 

  KEXIN 2/2;ML 100/250;MG

 • KEXIN 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  KEXIN 2ML 500MG

 • KEXIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  KEMIC V. 100/500;MG

 • KEMIC V. 100/500;MG
 • Tagged with 

  K-CIN V. 500MG

 • K-CIN V. 500MG
 • Tagged with 

  KAWACIN 2ML V. 100MG

 • KAWACIN 2ML V. 100MG
 • Tagged with 

  KAWACIN 2ML V. 250MG

 • KAWACIN 2ML V. 250MG
 • Tagged with 

  KAWACIN 2ML V. 500MG

 • KAWACIN 2ML V. 500MG
 • Tagged with 

  KASINO 2/2;ML 100/250;MG

 • KASINO 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  KASINO 2ML 500MG

 • KASINO 2ML 500MG
 • Tagged with 

  KARGEN 15G 0.1%W/W

 • KARGEN 15G 0.1%W/W
 • KANAMAC V. 1G

 • KANAMAC V. 1G
 • Tagged with 

  KANAMAC V. 500MG

 • KANAMAC V. 500MG
 • Tagged with 

  KANAMAC V. 750MG

 • KANAMAC V. 750MG
 • Tagged with 

  KANAMYCIN INJ. 1G

 • KANAMYCIN INJ. 1G
 • Tagged with 

  KANCIN INJ V. 1G

 • KANCIN INJ V. 1G
 • Tagged with 

  KANCIN INJ. 500MG

 • KANCIN INJ. 500MG
 • Tagged with 

  KAMICIN 2ML 500MG

 • KAMICIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  KACINA 2/2;ML 100/500;MG

 • KACINA 2/2;ML 100/500;MG
 • Tagged with 

  KACIZON V. 500MG

 • KACIZON V. 500MG
 • Tagged with 

  JYOMIK 1-Jan 100/250;MG

 • JYOMIK 1-Jan 100/250;MG
 • Tagged with 

  JYOMIK 1 500MG

 • JYOMIK 1 500MG
 • Tagged with 

  IVIMICIN 2/2;ML 100/250;MG(AS SULPH.)

 • IVIMICIN 2/2;ML 100/250;MG(AS SULPH.)
 • Tagged with 

  IVIMICIN 2ML 500MG(AS SULPH.)

 • IVIMICIN 2ML 500MG(AS SULPH.)
 • Tagged with 

  ISOS INJ 1G

 • ISOS INJ 1G
 • ISOS INJ 750MG

 • ISOS INJ 750MG
 • INTRAGEN 2ML 40/80;MG

 • INTRAGEN 2ML 40/80;MG
 • Tagged with 

  INTRAGEN 5ML 0.3%(+HPMC)

 • INTRAGEN 5ML 0.3%(+HPMC)
 • Tagged with 

  INGEN – 80MG

 • INGEN – 80MG
 • Tagged with 

  INGEN 2ML 40MG/ML

 • INGEN 2ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  INKACIN 2/2;ML 100/250;MG

 • INKACIN 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  INKACIN 2ML 500MG

 • INKACIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  IDEG 1 100MG

 • IDEG 1 100MG
 • Tagged with 

  IBREX 5 ML 0.30%

 • IBREX 5 ML 0.30%
 • Tagged with 

  GROMYCIN 2/10;ML 80MG/2ML

 • GROMYCIN 2/10;ML 80MG/2ML
 • Tagged with 

  GROMIKA V. 100/250;MG

 • GROMIKA V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  GROMIKA V. 500MG

 • GROMIKA V. 500MG
 • Tagged with 

  GMYCIN 5 ML 0.3,0.04;%W/V

 • GMYCIN 5 ML 0.3,0.04;%W/V
 • G-MYCIN INJ 40MG/ML

 • G-MYCIN INJ 40MG/ML
 • Tagged with 

  G-MYCIN 2ML 40MG/ML

 • G-MYCIN 2ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  G-MYCIN 6ML/20ML 40MG/ML

 • G-MYCIN 6ML/20ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  G-MYCIN PAED 6ML 10MG/ML

 • G-MYCIN PAED 6ML 10MG/ML
 • Tagged with 

  G-MYCIN-P INJ 10MG/ML

 • G-MYCIN-P INJ 10MG/ML
 • Tagged with 

  GMI 2ML 20MG/ML

 • GMI 2ML 20MG/ML
 • Tagged with 

  GMI 2ML 80MG

 • GMI 2ML 80MG
 • Tagged with 

  GLYTOB 5ML N.I.

 • GLYTOB 5ML N.I.
 • Tagged with 

  GLYTOB-D 5ML N.I.

 • GLYTOB-D 5ML N.I.
 • GLYKACIN 2/2;ML 100/250;MG

 • GLYKACIN 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  GLYKACIN 2ML V. 125MG/ML

 • GLYKACIN 2ML V. 125MG/ML
 • Tagged with 

  GLYKACIN 2ML V. 50MG/ML

 • GLYKACIN 2ML V. 50MG/ML
 • Tagged with 

  GLYKACIN 2ML NA

 • GLYKACIN 2ML NA
 • Tagged with 

  GLOMIKA V. 100/500;MG

 • GLOMIKA V. 100/500;MG
 • Tagged with 

  G-KACIN N.I 250/500;MG

 • G-KACIN N.I 250/500;MG
 • Tagged with 

  GETCIN V. 80MG

 • GETCIN V. 80MG
 • Tagged with 

  GERAMIN 2ML 80MG

 • GERAMIN 2ML 80MG
 • Tagged with 

  GERAMIN 5 ML 0.30%

 • GERAMIN 5 ML 0.30%
 • Tagged with 

  GERFREE 5ML V. 0.3,0.02;%W/V

 • GERFREE 5ML V. 0.3,0.02;%W/V
 • GENTRINE 10ML 0.5%W/V

 • GENTRINE 10ML 0.5%W/V
 • GENTRINE 3GM 0.5%W/V

 • GENTRINE 3GM 0.5%W/V
 • GENTY 2/10;ML 40MG/ML

 • GENTY 2/10;ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  GENTYRIC 2ML 40MG

 • GENTYRIC 2ML 40MG
 • Tagged with 

  GENTYRIC 2ML 80MG

 • GENTYRIC 2ML 80MG
 • Tagged with 

  GENTYRIC 5 ML 0.30%

 • GENTYRIC 5 ML 0.30%
 • Tagged with 

  GENTICYN 2ML 20MG

 • GENTICYN 2ML 20MG
 • Tagged with 

  GENTICYN 1.5ML/2ML 40MG/ML

 • GENTICYN 1.5ML/2ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  GENTICYN 5ML 0.3(3000U/ML),0.04;%W/V

 • GENTICYN 5ML 0.3(3000U/ML),0.04;%W/V
 • GENTICYN 5ML 0.3,1,0.04;% W/V

 • GENTICYN 5ML 0.3,1,0.04;% W/V
 • GENTICYN 3/5;ML 0.3,0.1,0.04;%W/V

 • GENTICYN 3/5;ML 0.3,0.1,0.04;%W/V
 • GENTINA 5ML 0.3%W/V

 • GENTINA 5ML 0.3%W/V
 • Tagged with 

  GENTO 2ML N.I.

 • GENTO 2ML N.I.
 • Tagged with 

  GENTOMARC 2ML 40MG/V.

 • GENTOMARC 2ML 40MG/V.
 • Tagged with 

  GENTAMICIN 3MLV. 240MG

 • GENTAMICIN 3MLV. 240MG
 • Tagged with 

  GENTAMICIN AMP./VIAL 40MG/ML

 • GENTAMICIN AMP./VIAL 40MG/ML
 • Tagged with 

  GENTAMICIN 2ML 80MG

 • GENTAMICIN 2ML 80MG
 • Tagged with 

  GENTAMICIN 2ML 80MG

 • GENTAMICIN 2ML 80MG
 • Tagged with 

  GENTAMICIN 2ML 80MG

 • GENTAMICIN 2ML 80MG
 • Tagged with 

  GENTAMICIN 2ML 80MG

 • GENTAMICIN 2ML 80MG
 • Tagged with 

  GENTAMICIN 15G N.I.

 • GENTAMICIN 15G N.I.
 • Tagged with 

  GENTAMICIN SULPHATE 10ML 40MG/ML

 • GENTAMICIN SULPHATE 10ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  GENTAMIDE 5ML 0.3%W/V

 • GENTAMIDE 5ML 0.3%W/V
 • GENTANAC 2/10;ML 40MG/ML

 • GENTANAC 2/10;ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  GENTARIL 2ML 80MG

 • GENTARIL 2ML 80MG
 • GENTASOL 2/10;ML N.I.

 • GENTASOL 2/10;ML N.I.
 • Tagged with 

  GENTASPAN 15G N.I.

 • GENTASPAN 15G N.I.
 • Tagged with 

  GENTASPORIN 2ML 10MG/ML

 • GENTASPORIN 2ML 10MG/ML
 • Tagged with 

  GENTASPORIN 2ML/10ML 40MG/ML

 • GENTASPORIN 2ML/10ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  GENTASPORIN 5ML 0.3,0.04;%

 • GENTASPORIN 5ML 0.3,0.04;%
 • GENTASPORIN 5ML 0.3,1.0,0.04;%W/V

 • GENTASPORIN 5ML 0.3,1.0,0.04;%W/V
 • GENTATE 0.3 ML 0.30%

 • GENTATE 0.3 ML 0.30%
 • Tagged with 

  GENTATE 0.3 ML 0.3W/V,1;% WITH 10 DISP.

 • GENTATE 0.3 ML 0.3W/V,1;% WITH 10 DISP.
 • GENSAT 10 80MG

 • GENSAT 10 80MG
 • Tagged with 

  GENSAT 2ML 80MG

 • GENSAT 2ML 80MG
 • Tagged with 

  GENSOL 5 ML 0.3,0.02;%W/V

 • GENSOL 5 ML 0.3,0.02;%W/V
 • GENSTER 5 ML 0.3%W/V

 • GENSTER 5 ML 0.3%W/V
 • Tagged with 

  GENSTER 2ML 40MG/ML

 • GENSTER 2ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  GENTA SWIFT 10ML 0.3%W/V

 • GENTA SWIFT 10ML 0.3%W/V
 • Tagged with 

  GENTA SWIFT 2ML 80MG/ML

 • GENTA SWIFT 2ML 80MG/ML
 • Tagged with 

  GENTACIP 2ML 40MG/ML

 • GENTACIP 2ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  GENTACT V. 80MG/ML

 • GENTACT V. 80MG/ML
 • GENTACT 2ML 80MG/2ML

 • GENTACT 2ML 80MG/2ML
 • Tagged with 

  GENTA-G N.I 80MG

 • GENTA-G N.I 80MG
 • Tagged with 

  GENOPTIC 5 ML 0.3,1,0.02;%

 • GENOPTIC 5 ML 0.3,1,0.02;%
 • GENOPTIC 5 ML 3000U,0.04%/ML

 • GENOPTIC 5 ML 3000U,0.04%/ML
 • GENMAX 10 ML –

 • GENMAX 10 ML –
 • Tagged with 

  GENMIN 5ML 0.30%

 • GENMIN 5ML 0.30%
 • Tagged with 

  GENKA 2ML 40MG

 • GENKA 2ML 40MG
 • Tagged with 

  GENKA 10ML 40MG/ML

 • GENKA 10ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  GENKIND VIAL N.I.

 • GENKIND VIAL N.I.
 • Tagged with 

  GEN 2/20;ML 80MG/2ML

 • GEN 2/20;ML 80MG/2ML
 • GEN PAED 2ML 20MG/2ML

 • GEN PAED 2ML 20MG/2ML
 • GENBIOTIC 5ML 0.3,0.04;%W/V

 • GENBIOTIC 5ML 0.3,0.04;%W/V
 • GENCIN INJ 80MG

 • GENCIN INJ 80MG
 • Tagged with 

  GENCIN 5ML 0.3%W/V

 • GENCIN 5ML 0.3%W/V
 • Tagged with 

  GEMKA 1-Jan 100/250;MG

 • GEMKA 1-Jan 100/250;MG
 • Tagged with 

  GEMKA 1 500MG

 • GEMKA 1 500MG
 • Tagged with 

  GEM 2ML 80MG

 • GEM 2ML 80MG
 • Tagged with 

  GEM 10ML 0.3%W/V

 • GEM 10ML 0.3%W/V
 • Tagged with 

  GARAMAX VIAL 80MG/2ML

 • GARAMAX VIAL 80MG/2ML
 • Tagged with 

  GARAMYCIN 2ML 20MG

 • GARAMYCIN 2ML 20MG
 • Tagged with 

  GARAMYCIN 1.5ML 60MG

 • GARAMYCIN 1.5ML 60MG
 • Tagged with 

  GARAMYCIN 2ML 80MG

 • GARAMYCIN 2ML 80MG
 • Tagged with 

  GARAMYCIN 3 ML 0.3,0.02;%V/V

 • GARAMYCIN 3 ML 0.3,0.02;%V/V
 • GARASOL 2ML 40MG/ML

 • GARASOL 2ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  GARASOL 5ML 0.3,0.002;%W/V

 • GARASOL 5ML 0.3,0.002;%W/V
 • FYTOBRA V. 80MG

 • FYTOBRA V. 80MG
 • Tagged with 

  FYTOBRA 1ML N.I.

 • FYTOBRA 1ML N.I.
 • G 0.5ML 20MG

 • G 0.5ML 20MG
 • Tagged with 

  G 2ML 80MG

 • G 2ML 80MG
 • Tagged with 

  FYMIKA AMP 100MG

 • FYMIKA AMP 100MG
 • Tagged with 

  FYMIKA AMP 250MG

 • FYMIKA AMP 250MG
 • Tagged with 

  FYMIKA V. 500MG

 • FYMIKA V. 500MG
 • Tagged with 

  FOURDERM 5/10;G 0.61,1,15,15;MG

 • FOURDERM 5/10;G 0.61,1,15,15;MG
 • FOKIN 2ML 100/250/500;MG

 • FOKIN 2ML 100/250/500;MG
 • Tagged with 

  FML-T 5ML 0.1,0.3,0.005;%

 • FML-T 5ML 0.1,0.3,0.005;%
 • FLUSOF-T EYE 5 ML 1,3,0.05;MG

 • FLUSOF-T EYE 5 ML 1,3,0.05;MG
 • FINTOB 5ML N.I.

 • FINTOB 5ML N.I.
 • Tagged with 

  FINTOB-D 5ML 0.1,0.3;%

 • FINTOB-D 5ML 0.1,0.3;%
 • EYTOB 5ML 0.30%

 • EYTOB 5ML 0.30%
 • Tagged with 

  EYTOB N.I. N.I.

 • EYTOB N.I. N.I.
 • Tagged with 

  EYTOB-D 5ML 0.1,0.3;%

 • EYTOB-D 5ML 0.1,0.3;%
 • EYEBREX 5ML 0.3%,0.04MG

 • EYEBREX 5ML 0.3%,0.04MG
 • EUMIK V. 100MG

 • EUMIK V. 100MG
 • Tagged with 

  EUMIK V. 250MG

 • EUMIK V. 250MG
 • Tagged with 

  EUMIK V. 500MG

 • EUMIK V. 500MG
 • Tagged with 

  ESMYCIN 15G 1MG

 • ESMYCIN 15G 1MG
 • Tagged with 

  EROCIN 2ML 100MG

 • EROCIN 2ML 100MG
 • Tagged with 

  EROCIN 2ML 250MG

 • EROCIN 2ML 250MG
 • Tagged with 

  EROCIN 2ML 500MG

 • EROCIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  ERKACIN 2ML 100MG

 • ERKACIN 2ML 100MG
 • Tagged with 

  ERKACIN 2ML 250MG

 • ERKACIN 2ML 250MG
 • Tagged with 

  ERKACIN 2ML 500MG

 • ERKACIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  ENSAMYCIN 1/1;ML 10/50;MG

 • ENSAMYCIN 1/1;ML 10/50;MG
 • Tagged with 

  ENSAMYCIN 7.5G/15G/50G 0.10%

 • ENSAMYCIN 7.5G/15G/50G 0.10%
 • Tagged with 

  ENSAMYCIN 3 ML 3 MG/ML

 • ENSAMYCIN 3 ML 3 MG/ML
 • Tagged with 

  ENAMIKA-100INJ 2ML N.I.

 • ENAMIKA-100INJ 2ML N.I.
 • Tagged with 

  ENAMIKA-500INJ 2ML N.I.

 • ENAMIKA-500INJ 2ML N.I.
 • Tagged with 

  EMUGENT 5ML 0.3%W/V

 • EMUGENT 5ML 0.3%W/V
 • Tagged with 

  EMKA VIAL 100MG

 • EMKA VIAL 100MG
 • Tagged with 

  EMKA VIAL 250MG

 • EMKA VIAL 250MG
 • Tagged with 

  EMKA VIAL 500MG

 • EMKA VIAL 500MG
 • Tagged with 

  EMICA V. 100MG

 • EMICA V. 100MG
 • Tagged with 

  EMICA V. 250MG

 • EMICA V. 250MG
 • Tagged with 

  EMICA V. 500MG

 • EMICA V. 500MG
 • Tagged with 

  EMCIN VIAL 500MG

 • EMCIN VIAL 500MG
 • Tagged with 

  ELTOL N.I. 80MG

 • ELTOL N.I. 80MG
 • Tagged with 

  ELMIK INJ 500MG

 • ELMIK INJ 500MG
 • Tagged with 

  EFFICIN 10 1000MG

 • EFFICIN 10 1000MG
 • Tagged with 

  EFFICIN 10 500MG

 • EFFICIN 10 500MG
 • Tagged with 

  EFFICIN 10 750MG

 • EFFICIN 10 750MG
 • Tagged with 

  DIVIMYCIN 2/10;ML 40MG/ML

 • DIVIMYCIN 2/10;ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  DIKACIN V. 100/250;MG

 • DIKACIN V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  DIKACIN V. 500MG

 • DIKACIN V. 500MG
 • Tagged with 

  DERMITOP 5/10;G 0.61,1,10,10,1;MG

 • DERMITOP 5/10;G 0.61,1,10,10,1;MG
 • DERMAC-GM 15G N.I.

 • DERMAC-GM 15G N.I.
 • CURESIN 25/25 100/250;MG

 • CURESIN 25/25 100/250;MG
 • Tagged with 

  CURESIN 25 500MG

 • CURESIN 25 500MG
 • Tagged with 

  CUMIK V. 500MG

 • CUMIK V. 500MG
 • Tagged with 

  CORAL V. 80MG/2ML

 • CORAL V. 80MG/2ML
 • Tagged with 

  CORAL 5ML 0.30%

 • CORAL 5ML 0.30%
 • Tagged with 

  CORAL-D 5ML 0.1,0.3;%

 • CORAL-D 5ML 0.1,0.3;%
 • CLOMYCIN 10G 0.1W/W,1;%W/W

 • CLOMYCIN 10G 0.1W/W,1;%W/W
 • CIPSTRYN INJ 1G

 • CIPSTRYN INJ 1G
 • CIPSTRYN INJ 750MG

 • CIPSTRYN INJ 750MG
 • CINTOB 5ML 0.30%

 • CINTOB 5ML 0.30%
 • Tagged with 

  CINTOB 5ML 0.1,0.3;%

 • CINTOB 5ML 0.1,0.3;%
 • CINZY 10ML 0.3,0.04;%/ML

 • CINZY 10ML 0.3,0.04;%/ML
 • CINZY 10ML 0.3,0.1,0.04;%

 • CINZY 10ML 0.3,0.1,0.04;%
 • CINOTEB 5 ML 0.1,0.3;%

 • CINOTEB 5 ML 0.1,0.3;%
 • CINOTEB 5 ML 0.30%

 • CINOTEB 5 ML 0.30%
 • Tagged with 

  CINAMICA 2ML AMP. 100MG

 • CINAMICA 2ML AMP. 100MG
 • Tagged with 

  CINAMICA 2ML AMP. 250MG

 • CINAMICA 2ML AMP. 250MG
 • Tagged with 

  CINAMICA 2ML AMP. 500MG

 • CINAMICA 2ML AMP. 500MG
 • Tagged with 

  BRUKIN V. 500MG

 • BRUKIN V. 500MG
 • Tagged with 

  BLUMIKA IM IV 2 ML VIAL 250MG

 • BLUMIKA IM IV 2 ML VIAL 250MG
 • Tagged with 

  BLUMIKA IM IV 2 ML VIAL 500MG

 • BLUMIKA IM IV 2 ML VIAL 500MG
 • Tagged with 

  BIOMICA V. 100/250;MG

 • BIOMICA V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  BIOMICA V. 500MG

 • BIOMICA V. 500MG
 • Tagged with 

  BIOGARACIN 2ML 10MG/ML

 • BIOGARACIN 2ML 10MG/ML
 • Tagged with 

  BIOGARACIN 2ML 40MG/ML

 • BIOGARACIN 2ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  BIOGARACIN 10ML 40MG/ML

 • BIOGARACIN 10ML 40MG/ML
 • Tagged with 

  BIOCIN V. 100MG

 • BIOCIN V. 100MG
 • Tagged with 

  BIOCIN 2ML V. 250MG

 • BIOCIN 2ML V. 250MG
 • Tagged with 

  BIOCIN 2ML V. 500MG

 • BIOCIN 2ML V. 500MG
 • Tagged with 

  BIKACIN V. 100/250;MG

 • BIKACIN V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  BIKACIN V. 100/500;MG

 • BIKACIN V. 100/500;MG
 • Tagged with 

  BIKACIN V. 500MG

 • BIKACIN V. 500MG
 • Tagged with 

  BIGEN 2/10;ML 80MG/2ML

 • BIGEN 2/10;ML 80MG/2ML
 • BE-N 5G/15G 0.05,0.1,1,1;%;W/W

 • BE-N 5G/15G 0.05,0.1,1,1;%;W/W
 • BEKACIN 2ML 250MG

 • BEKACIN 2ML 250MG
 • Tagged with 

  BEKACIN 2ML 500MG

 • BEKACIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  BEGENTA V. 80MG

 • BEGENTA V. 80MG
 • BEGENTA 5ML N.I.

 • BEGENTA 5ML N.I.
 • Tagged with 

  BEGENTA 2/10/20;ML N.I.

 • BEGENTA 2/10/20;ML N.I.
 • Tagged with 

  BEKACIN 2ML 100MG

 • BEKACIN 2ML 100MG
 • Tagged with 

  BACTOB 1 80MG/2ML

 • BACTOB 1 80MG/2ML
 • Tagged with 

  BACTOB 5ML 0.30%

 • BACTOB 5ML 0.30%
 • Tagged with 

  BACTOB-D 5ML 0.1,0.3;%

 • BACTOB-D 5ML 0.1,0.3;%
 • BACTIGEN 5ML 0.3%W/V(SULPH.)

 • BACTIGEN 5ML 0.3%W/V(SULPH.)
 • Tagged with 

  BACIKACIN 2ML V. 100MG

 • BACIKACIN 2ML V. 100MG
 • Tagged with 

  BACIKACIN V. 250MG

 • BACIKACIN V. 250MG
 • Tagged with 

  BACIKACIN V. 500MG

 • BACIKACIN V. 500MG
 • Tagged with 

  AXCIN 1-Jan 100/250;MG

 • AXCIN 1-Jan 100/250;MG
 • Tagged with 

  AXCIN 1 500MG

 • AXCIN 1 500MG
 • Tagged with 

  AVROCIN 2ML 80MG

 • AVROCIN 2ML 80MG
 • Tagged with 

  AVMIK 1-Jan 100/250;MG

 • AVMIK 1-Jan 100/250;MG
 • Tagged with 

  AVMIK 1 500MG

 • AVMIK 1 500MG
 • Tagged with 

  AVIKACIN 1 100MG

 • AVIKACIN 1 100MG
 • Tagged with 

  AVIKACIN 1 250MG

 • AVIKACIN 1 250MG
 • Tagged with 

  AVIKACIN 1 500MG

 • AVIKACIN 1 500MG
 • Tagged with 

  ATMIKA 2ML 100MG

 • ATMIKA 2ML 100MG
 • Tagged with 

  ATMIKA 2ML 500MG

 • ATMIKA 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AQUACIN V. 100/500;MG

 • AQUACIN V. 100/500;MG
 • Tagged with 

  ANDREGEN 5 ML 0.3,0.04;%/ML

 • ANDREGEN 5 ML 0.3,0.04;%/ML
 • ANAMIKA 1 100MG/2ML

 • ANAMIKA 1 100MG/2ML
 • Tagged with 

  ANAMIKA 1 250MG/2ML

 • ANAMIKA 1 250MG/2ML
 • Tagged with 

  ANAMIKA 1 500MG/2ML

 • ANAMIKA 1 500MG/2ML
 • Tagged with 

  AMYZEN 2ML V. 500MG

 • AMYZEN 2ML V. 500MG
 • Tagged with 

  AMYZEN100 2ML V. 100MG

 • AMYZEN100 2ML V. 100MG
 • Tagged with 

  AMTOP V. 100MG

 • AMTOP V. 100MG
 • Tagged with 

  AMTOP V. 250MG

 • AMTOP V. 250MG
 • Tagged with 

  AMTOP V. 500MG

 • AMTOP V. 500MG
 • Tagged with 

  AMTOP 10ML 100MG/2ML

 • AMTOP 10ML 100MG/2ML
 • Tagged with 

  AMRICIN N.I. 100MG

 • AMRICIN N.I. 100MG
 • Tagged with 

  AMRICIN N.I. 250MG

 • AMRICIN N.I. 250MG
 • Tagged with 

  AMRICIN N.I. 500MG

 • AMRICIN N.I. 500MG
 • Tagged with 

  AMOKA100/250/500 2/2/2;ML 100,250,500;MG

 • AMOKA100/250/500 2/2/2;ML 100,250,500;MG
 • Tagged with 

  AMNEX V. 100/250;MG

 • AMNEX V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMNEX V. 500MG

 • AMNEX V. 500MG
 • Tagged with 

  AMIXON V. 100/500;MG

 • AMIXON V. 100/500;MG
 • Tagged with 

  AMIZ 20 500MG(+METHYLPARABEN 0.08,PROPYL PARABEN 0.02,NA.METABILSULPHATE 0.66,NA.CITRATE 2.5;%W/V)

 • AMIZ 20 500MG(+METHYLPARABEN 0.08,PROPYL PARABEN 0.02,NA.METABILSULPHATE 0.66,NA.CITRATE 2.5;%W/V)
 • Tagged with 

  AMIZA 1-Jan 100/250;MG

 • AMIZA 1-Jan 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMIZA 1 500MG

 • AMIZA 1 500MG
 • Tagged with 

  AMIZEC V. 100MG

 • AMIZEC V. 100MG
 • Tagged with 

  AMIZEC V. 250MG

 • AMIZEC V. 250MG
 • Tagged with 

  AMIZEC V. 500MG

 • AMIZEC V. 500MG
 • Tagged with 

  AMK V. 100MG

 • AMK V. 100MG
 • Tagged with 

  AMK V. 250MG

 • AMK V. 250MG
 • Tagged with 

  AMK V. 500MG

 • AMK V. 500MG
 • Tagged with 

  AMKEY 2ML 100MG

 • AMKEY 2ML 100MG
 • Tagged with 

  AMKEY 2ML 250MG

 • AMKEY 2ML 250MG
 • Tagged with 

  AMKEY 2ML 500MG

 • AMKEY 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMKIN 2ML 100MG

 • AMKIN 2ML 100MG
 • Tagged with 

  AMKIN 2ML 250MG

 • AMKIN 2ML 250MG
 • Tagged with 

  AMKIN 2ML 500MG

 • AMKIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMIV V. 100/250;MG

 • AMIV V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMIV V. 500MG

 • AMIV V. 500MG
 • Tagged with 

  AMISTER 2ML 500MG

 • AMISTER 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMISULF 2/2;ML 100/250;MG

 • AMISULF 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMISULF 2ML 500MG

 • AMISULF 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMITAX V. 100MG

 • AMITAX V. 100MG
 • Tagged with 

  AMITAX V. 250MG

 • AMITAX V. 250MG
 • Tagged with 

  AMITAX V./V. 50/100;MG

 • AMITAX V./V. 50/100;MG
 • Tagged with 

  AMITAX V. 500MG

 • AMITAX V. 500MG
 • Tagged with 

  AMITAX MDV VIAL 500MG(BUFFER AGENT SODIUM CITRATE IP 2.5 W/V,SODIUM METABISULPHITE IP 0.66 W/V,METHYLPARABEN 0.04 W/V,PROPYLAPARABEN IP 0.01;%W/V)

 • AMITAX MDV VIAL 500MG(BUFFER AGENT SODIUM CITRATE IP 2.5 W/V,SODIUM METABISULPHITE IP 0.66 W/V,METHYLPARABEN 0.04 W/V,PROPYLAPARABEN IP 0.01;%W/V)
 • Tagged with 

  AMIROD V. 100/250;MG

 • AMIROD V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMIROD V. 500MG

 • AMIROD V. 500MG
 • Tagged with 

  AMIRON V. 100MG

 • AMIRON V. 100MG
 • Tagged with 

  AMIRON V. 250MG

 • AMIRON V. 250MG
 • Tagged with 

  AMIRON V. 500MG

 • AMIRON V. 500MG
 • Tagged with 

  AMISAFE V. 100MG

 • AMISAFE V. 100MG
 • Tagged with 

  AMISAFE V. 250MG

 • AMISAFE V. 250MG
 • Tagged with 

  AMISAFE V. 500MG

 • AMISAFE V. 500MG
 • Tagged with 

  AMI-SOL 2ML VIAL 500MG

 • AMI-SOL 2ML VIAL 500MG
 • Tagged with 

  AMISOL EYE 5ML N.I.

 • AMISOL EYE 5ML N.I.
 • Tagged with 

  AMISTAR 2ML 100MG

 • AMISTAR 2ML 100MG
 • Tagged with 

  AMISTAR 2ML/2ML 250/500;MG

 • AMISTAR 2ML/2ML 250/500;MG
 • Tagged with 

  AMISTER 2/2;ML 100/250;MG

 • AMISTER 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMIMAC 2ML 100MG

 • AMIMAC 2ML 100MG
 • Tagged with 

  AMIMAC 2ML 500MG

 • AMIMAC 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMIMAX VIAL 100MG

 • AMIMAX VIAL 100MG
 • Tagged with 

  AMIMAX VIAL 500MG

 • AMIMAX VIAL 500MG
 • Tagged with 

  AMIN V. 100/250;MG

 • AMIN V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMIN V. 500MG

 • AMIN V. 500MG
 • Tagged with 

  AMINAT V. 100/250;MG

 • AMINAT V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMINAT V. 500MG

 • AMINAT V. 500MG
 • Tagged with 

  AMINOCIN 1-Jan 100/250;MG/2ML

 • AMINOCIN 1-Jan 100/250;MG/2ML
 • Tagged with 

  AMINOCIN 1 500MG/2ML

 • AMINOCIN 1 500MG/2ML
 • Tagged with 

  AMIKACIN SULPHATE 2ML V. 250MG (SULPH.)

 • AMIKACIN SULPHATE 2ML V. 250MG (SULPH.)
 • Tagged with 

  AMIKACIN SULPHATE 2ML.V. 500MG(SULPH.)

 • AMIKACIN SULPHATE 2ML.V. 500MG(SULPH.)
 • Tagged with 

  AMIKAMAC 2ML 50MG(0.18 METHYL PARABEN,0.02;% PROPYL PARABEN;W/V)

 • AMIKAMAC 2ML 50MG(0.18 METHYL PARABEN,0.02;% PROPYL PARABEN;W/V)
 • Tagged with 

  AMIKAMAC 2ML 125MG(0.18 METHYL PARABEN,0.02;% PROPYL PARABEN;W/V)

 • AMIKAMAC 2ML 125MG(0.18 METHYL PARABEN,0.02;% PROPYL PARABEN;W/V)
 • Tagged with 

  AMIKAMAC 2ML 250MG(0.18 METHYL PARABEN,0.02;% PROPYL PARABEN;W/V)

 • AMIKAMAC 2ML 250MG(0.18 METHYL PARABEN,0.02;% PROPYL PARABEN;W/V)
 • Tagged with 

  AMIKANEX V. 100MG

 • AMIKANEX V. 100MG
 • Tagged with 

  AMIKANEX V. 250MG

 • AMIKANEX V. 250MG
 • Tagged with 

  AMIKANEX V. 500MG

 • AMIKANEX V. 500MG
 • Tagged with 

  AMIKANIT 2/2;ML 100/250;MG

 • AMIKANIT 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMIKANIT 2ML 500MG

 • AMIKANIT 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMIKANTE 1/1/2001 100,250,500;MG

 • AMIKANTE 1/1/2001 100,250,500;MG
 • Tagged with 

  AMIKAS 2ML 125MG

 • AMIKAS 2ML 125MG
 • Tagged with 

  AMIKAS 2ML 250MG

 • AMIKAS 2ML 250MG
 • Tagged with 

  AMIKAS 2ML 500MG

 • AMIKAS 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMIKATER 2ML 100MG/2ML

 • AMIKATER 2ML 100MG/2ML
 • Tagged with 

  AMIKATER 2/2;ML 250/500;MG/2ML

 • AMIKATER 2/2;ML 250/500;MG/2ML
 • Tagged with 

  AMIKEF 10 100MG

 • AMIKEF 10 100MG
 • Tagged with 

  AMIKEF 10 250MG

 • AMIKEF 10 250MG
 • Tagged with 

  AMIKEF 10 500MG

 • AMIKEF 10 500MG
 • Tagged with 

  AMIKIN VIAL 250MG

 • AMIKIN VIAL 250MG
 • Tagged with 

  AMIKIN VIAL 500MG

 • AMIKIN VIAL 500MG
 • Tagged with 

  AMIKON V. 100/250;MG

 • AMIKON V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMIKON V. 500MG

 • AMIKON V. 500MG
 • Tagged with 

  AMICOM 1 100MG/2ML

 • AMICOM 1 100MG/2ML
 • Tagged with 

  AMICOM 1 250MG/2ML

 • AMICOM 1 250MG/2ML
 • Tagged with 

  AMICOM 1 500MG/2ML

 • AMICOM 1 500MG/2ML
 • Tagged with 

  AMIFIN 2/2;ML 100/250;MG

 • AMIFIN 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMIFIN 2ML 500MG

 • AMIFIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMIJET 1 500MG

 • AMIJET 1 500MG
 • Tagged with 

  AMIKA 2ML V. 100MG

 • AMIKA 2ML V. 100MG
 • Tagged with 

  AMIKA 2ML V. 500MG

 • AMIKA 2ML V. 500MG
 • Tagged with 

  AMIKACIN SULPHATE 2ML V. 100MG(SULPHATE)

 • AMIKACIN SULPHATE 2ML V. 100MG(SULPHATE)
 • Tagged with 

  AMIBIOTIC 1 100MG

 • AMIBIOTIC 1 100MG
 • Tagged with 

  AMIBIOTIC 1-Jan 250/500;MG

 • AMIBIOTIC 1-Jan 250/500;MG
 • Tagged with 

  AMICA 2ML 500MG

 • AMICA 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMICABA 2/2;ML 125/250;MG

 • AMICABA 2/2;ML 125/250;MG
 • Tagged with 

  AMICID V. 100MG

 • AMICID V. 100MG
 • Tagged with 

  AMICID V. 250MG

 • AMICID V. 250MG
 • Tagged with 

  AMICID V. 500MG

 • AMICID V. 500MG
 • Tagged with 

  AMICIN V. 100MG

 • AMICIN V. 100MG
 • Tagged with 

  AMICIN V 250MG

 • AMICIN V 250MG
 • Tagged with 

  AMICIN V 500MG

 • AMICIN V 500MG
 • Tagged with 

  AMICIP 2ML 100MG

 • AMICIP 2ML 100MG
 • Tagged with 

  AMICIP 2ML 250MG

 • AMICIP 2ML 250MG
 • Tagged with 

  AMICIP 2ML 500MG

 • AMICIP 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMICIT 2ML V. 500MG

 • AMICIT 2ML V. 500MG
 • Tagged with 

  AMI V. 100/500;MG

 • AMI V. 100/500;MG
 • Tagged with 

  AMIACT 1-Jan 100/500;MG

 • AMIACT 1-Jan 100/500;MG
 • Tagged with 

  AMEL 2/2;ML 100/250;MG

 • AMEL 2/2;ML 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMEL 2ML 500MG

 • AMEL 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMEXEL 1 100MG

 • AMEXEL 1 100MG
 • Tagged with 

  AMEXEL 1 250MG

 • AMEXEL 1 250MG
 • Tagged with 

  AMEXEL 1 500MG

 • AMEXEL 1 500MG
 • Tagged with 

  AMCIL-A V. 100/250;MG

 • AMCIL-A V. 100/250;MG
 • Tagged with 

  AMCIL-A V. 500MG

 • AMCIL-A V. 500MG
 • Tagged with 

  AMCIN 2ML 100MG

 • AMCIN 2ML 100MG
 • Tagged with 

  AMCIN 2ML 250MG

 • AMCIN 2ML 250MG
 • Tagged with 

  AMCIN 2ML 500MG

 • AMCIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  AMCASE V. 100/200;MG

 • AMCASE V. 100/200;MG
 • Tagged with 

  AMCASE V. 500MG

 • AMCASE V. 500MG
 • Tagged with 

  AMBISTRYN-S V. 0.75G

 • AMBISTRYN-S V. 0.75G
 • AMBISTRYN-S V. 1G

 • AMBISTRYN-S V. 1G
 • ALCODERM 5G 0.5,1,1,10;MG

 • ALCODERM 5G 0.5,1,1,10;MG
 • ALBEN V. 100/250;MG(+ PRES.)

 • ALBEN V. 100/250;MG(+ PRES.)
 • Tagged with 

  ALBEN V. 500MG(+ PRES.)

 • ALBEN V. 500MG(+ PRES.)
 • Tagged with 

  AKCIN VIAL 100/500;MG

 • AKCIN VIAL 100/500;MG
 • Tagged with 

  AFCIN 1-Jan 100/250;MG

 • AFCIN 1-Jan 100/250;MG
 • Tagged with 

  AFCIN 1 500MG

 • AFCIN 1 500MG
 • Tagged with 

  AEROBACT V. 100MG

 • AEROBACT V. 100MG
 • Tagged with 

  AEROBACT V. 250MG

 • AEROBACT V. 250MG
 • Tagged with 

  AEROBACT V. 500MG

 • AEROBACT V. 500MG
 • Tagged with 

  ADDCIN 2ML 500MG

 • ADDCIN 2ML 500MG
 • Tagged with 

  ACIN V. 100/250/500;MG

 • ACIN V. 100/250/500;MG
 • Tagged with 

  ABC DERM 5G/15G 0.61,1,10,10;MG

 • ABC DERM 5G/15G 0.61,1,10,10;MG